OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, že ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Sme zodpovední za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme spoločnosť ALLTECH.SK s.r.o., Pavla Dobšinského 970/15, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 50829581, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.zerodc.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, po akú dobu a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-maile: [email protected]

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
 • umožňujeme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Dodanie tovaru, poskytovanie služieb, plnenie zmluvy – vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, adresa, telefón nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy a korektné vybavenie a doručenie objednávky.
 • Vedenie účtovníctva – v prípade, že ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing (zasielanie noviniek) – vaše osobné údaje (meno a e-mail), na čo v e-maile klikáte a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných správ. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože odôvodnene predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov. V prípade, že našim zákazníkom nie ste, zasielame vám novinky na e-mail iba na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov. V oboch prípadoch môžete súhlas kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zasielanom e-maile.
 • Pokročilý marketing na základe súhlasu – iba na základe vášho súhlasu môžeme využiť vašu e-mailovú adresu napríklad pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov. Tento súhlas je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
 • Fotografie, referencie,… – iba na základe vášho súhlasu môžeme využiť vaše fotografie, referencie, spätné väzby a podobne, a to do doby, kým súhlas sami neodvoláte.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu, prípadne ak sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenáme vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky si ale môžete prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré bránia zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my, a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to nasledujúci poskytovatelia:

 • MailChimp – aplikácie pre komunikáciu, web a zasielanie noviniek
 • Stripe – platobná brána
 • superfaktura.sk s.r.o. – pre korektnú fakturáciu a spracovanie objednávok
 • JAKAP, s.r.o. – účtovná firma
 • Facebook – FB pixel
 • Google – Google Analystics
 • Slovenská pošta a.s.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme pri výbere klásť na spracovateľov minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako kladieme na seba.

Poskytnutie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. V prípade, že budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: [email protected]

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám v lehote 14-tich dní doložíme aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

V prípade, že sa u nás niečo zmení alebo vyhodnotíte svoje osobné údaje ako neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť v prípade ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame nezákonné spracovanie, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo v prípade, že ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napríklad odhlásením sa z newslettru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií).

Právo na prenosnosť máte v situácii, kedy by ste chceli svoje osobné údaje zobrať a preniesť k niekomu inému. Budete postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – iba s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Prosíme ale o pochopenie, v tomto prípade potrebujeme na splnenie vašej požiadavky aspoň 30 dní.

Právo na vymazanie (byť zabudnutý) vám dáva možnosť kedykoľvek požiadať o vymazanie všetkých vašich údajov. Nechceme na vás zabudnúť, ale v prípade, že si to budete priať, vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému a i zo systémov všetkých spracovateľov a záloh. Pre korektné zaistenie práva na vymazanie potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťami, a napríklad musíme evidovať vystavené daňové doklady pre lehotu stanovenú zákonom. V takom prípade teda zmažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať správou na váš e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

V prípade, že máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi vďační, ak najskôr o tomto podozrení budete informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť. Prípadné pochybenie radi a rýchlo napravíme.

Odhlásenie sa zo zasielania noviniek a obchodných informácií

E-maily s inšpiráciou, článkami, produktami či akciami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. V prípade, že našim zákazníkom nie ste, posielame vám ich iba na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kedykoľvek kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý je na konci každého e-mailu.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá i po skončení záväzkov s vami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 26.2.2020.